Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Ранна бронзова епоха

Етнокултурни промени, предизвикани от постепенно проникване на степни номади от североизток, от южноруските степи, слагат край на продължилото повече от две хилядолетия еволюционно развитие на културата в източната и централната част на Балканския полуостров. Най-рано, в края на V хилядолетие пр. Хр. изчезват от историческата сцена къснохалколитните селища от днешна Североизточна България, а след това и тези в Тракия. Планинските области на засегнатия регион показват видима трансформация на материалната култура към раннобронзов тип. В Тракия пришълците донасят своя номадски начин на живот, който вероятно по принуда е възприет и от част от местното население. За един период от няколкостотин години животът в българските земи е засвидетелстван предимно чрез могилни гробове. Следите от временните селища вероятно отдавна са разрушени от ерозията и обработката на земята. Причините, които довеждат до една такава значителна трансформация на начина на живот, а с това и на религиозно-обредната система, трябва да са били много въздействащи и комплексни. Те се търсят, вероятно успешно, в климатични промени, свързани с повишаване на средногодишните температури в северното полукълбо и с това до значително засушаване поне на южните части на огромната евразийска степ на север от Черно море. Засушаването предизвиква постепенна инфилтрация на степни групи на юг, на територията на развитите земеделски култури около Долния Дунав по времето на късния халколит. Климатичните промени, които засягат и земите на юг от Долния Дунав, съчетани със степните мигранти и техните големи подвижни стада, разрушават икономическата база на уседналите къснохалколитни земеделци и скотовъдци. Вероятно част от земеделците се оттеглят на запад, към централнобалканската зона, други може би са принудени да трансформират начина си на живот с оглед природните промени и заедно със степните групи да станат полуномади в родината си.